Skip to main content

Divehi : Books by Language

Texts with language specifed as Divehirss RSS

121
RESULTS


Show sorted alphabetically

Show sorted alphabetically

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Topic: bible
Christian Tracts and Literature Society
by Free Gospel Tracts
texts

eye 24

favorite 0

comment 0

Wrath is cruel, and anger is outrageous; but who is able to stand before envy? PROVERBS 27:4
Topics: envy, envious, jealous, jealousy, thankful, grateful, gratitude, Christian, Christianity, Bible...
Christian Tracts and Literature Society
by Free Gospel Tracts
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

"Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it." PROVERBS 22:6
Topics: child, children, training, christian, christianity, discipline, tract, tracts
Christian Tracts and Literature Society
texts

eye 17

favorite 1

comment 0

"Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me." JOHN 14:6
Topics: gospel, death, grave, graveyard, cemetery, christian, christianity, jesus christ, tract, heaven,...
2 volumes : 24 cm
Topics: Divehi language -- Grammar, Divehi language -- Dialects, Divehi language -- Texts, Divehi (Langue)...
Christian Tracts and Literature Society
texts

eye 19

favorite 0

comment 0

"So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them." GENESIS 1:27
Topics: warning tract, Christian, Christianity
Christian Tracts and Literature Society
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life. PROVERBS 4:23
Topics: diligent, diligence, ant, ants, work, hard work, Christian, Christianity, Bible verse, motivation,...
Christian Tracts and Literature Society
by Free Gospel Tracts
texts

eye 17

favorite 0

comment 0

"...that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil; And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage." HEBREWS 2:14-15
Topics: death, cemetery, grave, graveyard, heaven, dead, life, live, Christian, Christianity, Bible verse,...
Christian Tracts and Literature Society
texts

eye 16

favorite 0

comment 0

"The eyes of the LORD are in every place, beholding the evil and the good." PROVERBS 15:3
Topics: warning tract, Christian, Christianity
Christian Tracts and Literature Society
by Free Gospel Tracts
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

"I came not to call the righteous, but sinners to repentance." LUKE 5:32
Topics: gospel tract, Christian, Christianity
Christian Tracts and Literature Society
by Free Gospel Tracts
texts

eye 3

favorite 0

comment 0

And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. EPHESIANS 4:32
Topics: forgive, forgiven, love, Bible verse, Christian, Christianity, tract, forgiveness
Wikipedia Articles (PDF Versions)
texts

eye 41

favorite 1

comment 0

Wikipedia page.
Topics: wikipedia, offline, pdf, page, mediawiki, 2020-07-20, dv, Main Page
Christian Tracts and Literature Society
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

When ye glorify the Lord, exalt him as much as ye can; for even yet will he far exceed: and when ye exalt him, put forth all your strength, and be not weary; for ye can never go far enough. Ecclesiasticus 43:30
Topics: praise, worship, thanksgiving, Christian, tracts, heaven, Bible verse, Christianity, God
Christian Tracts and Literature Society
texts

eye 2

favorite 0

comment 0

The fear of the Lord is a crown of wisdom, making peace and perfect health to flourish; both which are the gifts of God: and it enlargeth their rejoicing that love him. Ecclesiasticus 1:18
Topics: crown, Christian, tracts, wisdom, peace, Bible verse, Christianity
Christian Tracts and Literature Society
texts

eye 27

favorite 0

comment 0

"Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her." MARK 14:9
Topics: mary, martha, lazarus, foot washing, Bible verse, Christian, Christianity, Jesus Christ,...
Christian Tracts and Literature Society
by Free Gospel Tracts
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

And fear not, my son, that we are made poor: for thou hast much wealth, if thou fear God, and depart from all sin, and do that which is pleasing in his sight. Tobit 4:21
Topics: eagle, wealth, rich, diligent, diligence, work, Christian, tracts, wisdom, wings, heaven, Bible...
Christian Tracts and Literature Society
by Free Gospel Tracts
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

"Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another." EPHESIANS 4:25
Topics: honest, honesty, honestly, true, truth, truthful, truly, truthfully, truthfulness, lie, lies,...
Community Texts
by Dr. Hassan Hameed
texts

eye 50

favorite 0

comment 0

80 percent words of the Quran by Dr. Hassan Hameed, The Chancellor of Maldives National University.
Topic: Dhivehi Quran Meanings 80%
📙 || އަލް އިމާމް އަބޫ ޢުބައިދު އަލް ޤާސިމް ބްނު ސައްލާމް އަލް ހަރަވީ (224ހ.) ލިޔުއްވާފައިވާ: އީމާންކަމާއި، އީމާންކަމުގެ ޢަލާމާތްތަކާއި، ސުންނަތްތަކާއި، ފުރިހަމަވުމާއި، ދަރަޖަތައް ބަޔާންކުރެވުނު ފޮތް. ‏‏‏ 🖊 || ތަރްޖަމާކުރީ: މާޒިޢު ބްނު އަބީ ޢަބްދި ﷲ އަލް-އަޘަރީ. ‏‏...
Topics: Imaam Abu Ubaid Al-Qasim bun Sallaam, Kitab Al-Eman
Community Texts
by ހުސްނުއްސުއޫދު
texts

eye 4,901

favorite 3

comment 0

ހުސްނުއްސުއޫދުގެ ދިވެހި ގާނޫނީ ރަދީފު Dhivehi Law Dictionary
Topics: dhivehi, law dictionary, Law Dictionary, law, dictionary, haamim, haamim.com, ގާނޫނީ,...
Community Texts
by Arabi Bas Kiyavamaa Team
texts

eye 4,775

favorite 0

comment 0

Arabi Bas Kiyavamaa Foiy Bai (1-5)
Topics: arabi, bas, kiyavamaa, foiybai, arabibas
Community Texts
texts

eye 67

favorite 0

comment 0

Bakurube Quran Tharujama
Topic: Bakurube Quran Tharujama
Community Texts
by Mohmed Ibrahim (Naifaru)
texts

eye 1,900

favorite 0

comment 0

Hisnul Muslim Dhivehi Tharujama
Topic: Hisnul Muslim Dhivehi Tharujama
Community Texts
texts

eye 1,376

favorite 0

comment 0

maldivian old folk stories
Topic: maldivian old folk stories
Community Texts
by Tibyan Tarbiyyah Centre
texts

eye 1,023

favorite 0

comment 0

Student Notes and Exercises 
Topics: Arabic, Dhivehi
Community Texts
texts

eye 2,220

favorite 1

comment 0

2001 ވަނަ އަހަރު – ޑިސެމްބަރ މަހުގެ މަޖައްލާ
Topics: dharuma, dharumamajalla, majalla, ދަރުމަ މަޖައްލާ, ދަރުމަ
Community Texts
by Jihaadhuge Adu
texts

eye 816

favorite 0

comment 0

Kuriboashi - Fidai Hamala
Topics: hamala, kuriboashi, fidhaee, fidai, jaanun fidhaavun
Community Texts
texts

eye 1,332

favorite 0

comment 0

Siyarath Dhivehi Translation.. benifet from it. Read it and share as much as you can.. spread Islam
Topics: Dhivehi, dhivehi, siyarath, translation, Islam, Dua, Beautiful, Amazing, Life, Heart, Shifa,...
Community Texts
by Haamiim Ali
texts

eye 2,421

favorite 2

comment 0

Kokkoge Alif Ba (Book 1)
Topics: kokkoge, alif ba, arabic, alphabet, letters, alif, ba
Community Texts
by مَركَزُ المِيزَان - މަރުކަޒުލް މީޒާން
texts

eye 141

favorite 1

comment 0

📙 || ފޮތް: ނަބިއްޔާ ﷺ އަށް މާތްކޮށް   ހިތުމާއި، އެކަލޭގެފާނަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ޙުކުމް. ✒ ️|| ލިޔުއްވީ: އައް-ޝައިޚް ޢަބްދުލް-ޢަޒީޒް ބްނު މަރްޒޫޤު އައް-ޠަރީފީ - فك الله أسره - 🖊 ️|| ތަރްޖަމާކުރީ: އަބުލް-މިރްޤާލް އަލް-ކުތުބީ 🌐 ޗެނަލްއަށް ޖޮއިން ކުރެއްވުމަށް | @ MarkazMeezaan
Topic: Abdulaziz al-Tarefe
Community Texts
texts

eye 1,108

favorite 0

comment 0

Nabiyya sahlahllah alaihi wasahlama akee aharenge namoona eve adhi ekaleygefanah thabavumuge vaajibukamuge bodukan. 
Topic: Rolemodel
Community Texts
by Dhivehi Bahuge Academy
texts

eye 174

favorite 1

comment 0

Basthoora 3
Topics: Basthoora 3, Basthoora, Dhivehi, Bas
Community Texts
by Haqqu Media
texts

eye 1,561

favorite 0

comment 0

"Adam Nishan al-Maldifi" ge "Tauguthah Kaafaruvun" mi dharuhah dhevifaivaa "ILMEE RAHDHEH"
Topics: haqqu, dhivehi, Maldives, Dhivehi, fagudi, salaf, mv, dhiislam, dhisalafiyyah, raajjeislam,...
Community Texts
by Dr. Hassan Hameed
texts

eye 2

favorite 0

comment 0

Meaning of the 80% words of the Holy Quran in Dhivehi Language by Dr. Hassan Hameed.
Topic: Hassan Hameed Quran Dhivehi Meaning Words Eighty Percent
Community Texts
texts

eye 453

favorite 0

comment 0

Aqeedha
Topic: Aqeedha
Community Texts
by Mohamed ibrahim
texts

eye 1,120

favorite 0

comment 0

This about Salath
Topic: Salath
Community Texts
by Professor Hassan Ugail
texts

eye 1,583

favorite 0

comment 0

Professor Ugail ge Sihee Hadhiyaa SIHHEE HADHIYAA  09122015 Version 2 ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިލްގެ "ސިއްހީ ހަދިޔާ"ގެ އީބުކް
Topics: Sihee Hadhiyaa, Sihee, Hadhiyaa, Hadiya, Professor Ugail, Ugail, Haamim, ޕްރޮފެސަރު...
Community Texts
by Abdurraheem
texts

eye 883

favorite 0

comment 0

satheyka hadith. 
Topics: Hadith, sunnah, lhohi, dhivehi, books
Community Texts
by Huba Plants - Thiladhun
texts

eye 172

favorite 0

comment 0

ރާއްޖޭގައި އަނބުގަހަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޢާއްމު އެއް ބައްޔަކީ ދަބަރުބަލި ނުވަތަ ކޮމަން ރަސްޓެވެ. ދަބަރު ބަލި ޖެހިފައި ހުންނަ އަނބުގަހެއްގެ ފަތްތަކުގައި ދަބަރުކުލައިގެ ފުއްތަކެއް ހުރެއެވެ. މިއީ އަލްގޭއެއްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. ދަބަރުބަލި ޖެހޭ...
Topics: Anbu, Anbugas, Dhabaru, Bali
މިފޮތުގައި މިވަނީ ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައި ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނޭގޮތެވެ. 
Topics: ޢުމްރާ, umrah
Community Texts
texts

eye 995

favorite 0

comment 0

މިއީ ޝެއިޚް އުސާމާގެ ޤިޔާދަތުގައި، އަލްޤައިދާގެ އަސާސީ ކޯސް ތަކުގެ ތެރެއިން ޢަޤީދާ ކޯހެއްގެ ދިވެގި ތަރުޖަމާއެވެ. މިކޯސް ދެއްވާފައިވަނީ ޝެއިޚް އަބޫ ބަޞީރު އަލްއުރުދުނީ ހިޖުރައިން 1429 ގައެވެ، އެބޭފުޅުންގެ ޝަހާދަތު ﷲ ޤަބޫލުކުރައްވާށިއެވެ މިކޯސް ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ...
Topics: aqidah, dhivehi, raajjeislam, mdp, ppm, drp, adhaalath, haqqu, fagudi, vaguthu, haveeru
Community Texts
texts

eye 95

favorite 0

comment 0

📙 || ފޮތް: الله ތަޢާލާ މަތިވެރިކޮށް މާތްކުރުމާއި، އެކަލާނގެއަށް ބަދުބަސް ބުނާ މީހާގެ ޙުކުމް . ✒ ️|| ލިޔުއްވީ: އައް-ޝައިޚް ޢަބްދުލް-ޢަޒީޒް ބްނު މަރްޒޫޤު އައް-ޠަރީފީ - فك الله أسره - 🖊 ️|| ތަރްޖަމާކުރީ: އަބުލް-މިރްޤާލް އަލް-ކުތުބީ 🌐 ޗެނަލްއަށް ޖޮއިން ކުރެއްވުމަށް | @ MarkazMeezaan
Topics: Abdulaziz al-Tarefe, MarkazMeezaan
Community Texts
by Tibyaan Publications
texts

eye 1,170

favorite 0

comment 0

5 Books in Dhivehi Language; 1. Heyobas - Dua Book by Ustaadh Salmaan Rasheed 2. Belief in Angels (Malaaikathunnah Eeeman Vun) - Translated by 'Adiyy Muhammad, Checked by Ustaadh Aboo Anas Muhammad Hasan 3. Seerah Book for Children, Translated by 'Adiyy Muhammad, Checked by Ustaadh 'Abdul Fattaah 'Abdul Hameed 4. Hadeeth Book for Children - Compiled by 'Adiyy Muhammad, Checked by Ustaadh Aboo Anas Muhammad Hassan 5. Children Ramadaan Book - Translated by 'Adiyy Muhammad, Checked by Ustaadh Aboo...
Topics: Salafi, Dhivehi, Maldives, Tarbiyyah, Dua
Community Texts
texts

eye 154

favorite 0

comment 0

އިސްލާމީ ދަޥްލަތުގެ ރަސްމީ މަޖައްލާ 'ރޫމިޔާ' ގެ 11 ވަނަ ޢަދަދުން: "ޣަނީމާ، ފައި، އަދި އިޙްތިޠާބުގެ ޙުކުމް"
Topics: Ghanima, Fai, Ihtitab, Hukum, Rumiyah 11, Tharjama Markaz, Dhivehi, Maldives
Community Texts
by Dhivehi Bahuge Academy
texts

eye 130

favorite 0

comment 0

Basthoora 4
Topics: Basthoora 4, Basthoora, Dhivehi, Bas
Community Texts
texts

eye 418

favorite 0

comment 0

Sunnah Jamaa thuge Ahuluveringe Aqeeda Aslu: Sheikh Muhammad ibn Saalih ibn 'Uthaymeen Tharujamaa: Sheikh Muhammad Ibrahim (Lh.Naifaru) Publisher: Noorul Islam
Topics: DhivehiBooks.com, IslamicBook, Dheenee, DhivehiFoi, Aqeeda.
Community Texts
texts

eye 128

favorite 0

comment 0

judiciary ga wadaee man made laws hukum kuran beynun kurumuge hukumthah
Topics: Wadaee, shariah, manmadelaws, dheen, ageedha
Community Texts
by ގަލަންދާނު
texts

eye 166

favorite 1

comment 0

ނަމާދުގެ ފަހުން ކިޔާ ޛިކުރުތައް 
Topic: ނަމާދުގެ ފަހުން ކިޔާ ޛިކުރުތައް
Community Texts
by Haamim Ali
texts

eye 268

favorite 0

comment 0

Kutubussitha ah Mageh - ކުތުބުއްސިއްތާއަށް މަގެއް މުޙައްމަދު ސިނާން Masdharu: http://dhisalafiyyah.net/wp-content/uploads/2013/04/kutubussithah.pdf
Topic: Kutubussitha
Community Texts
by Arabi Bas Kiyavamaa Team
texts

eye 876

favorite 0

comment 0

Arabi Bas Kiyavamaa 1 vanabai
Topics: Arabi, Bas, Kiyavamaa, 1 vanabai
Community Texts
by دَارُ فِتْيَةِ الكَهْف - ދާރު ފިތްޔަތިލް ކަހްފި
texts

eye 54

favorite 1

comment 0

📙 || އަލް އިމާމް އަބޫ ބަކުރު އަޙްމަދު ބްނު މުޙައްމަދު އަލްމައްރޫޛީ (275ހ.) ލިޔުއްވާފައިވާ: ޝައިޚުންގެ ޚަބަރުތަކާއި އެބޭކަލުންގެ އަޚްލާޤު. ‏‏‏ 🖊 || ތަރްޖަމާކުރީ: މާޒިޢު ބްނު އަބީ ޢަބްދި ﷲ އަލް-އަޘަރީ. ‏‏ ދާރު ފިތްޔަތިލް ކަހްފިގެ ޢިލްމީ ލިޔުންތަކުގެ ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން 7...
Topics: Akhbarus-Shuyukhi wa Akhlaaquhum, Imam Abu Bakr Al-Marruzi, أخبار الشيوخ...
Community Texts
texts

eye 1,047

favorite 0

comment 0

Allah baavalehvi shariah dhookoh wadaee qanoon thakah hukum kuruma ekamuge haalaiythaka ekamuge hukumthah
Topics: Shariah, wadaee, dheen, dheeneebooks, islam
Description of the Islamic State dinar (دينار الدولة الإسلامية), also simply the gold dinar, — the currency of the Islamic State. This material is shown only for archival and research purposes.
Topics: Islamic State, الدولة الإسلامية
Community Texts
by Dhivehi Bahuge Academy
texts

eye 134

favorite 0

comment 0

Basthoora 1
Topics: Basthoora, dhivehi
Community Texts
by ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް - ނައިފަރު
texts

eye 739

favorite 0

comment 0

كِتَابُ الصِّيَام – ކިތާބުއްޞިޔާމް ލިޔުއްވީ: ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް (ނައިފަރު) ކުރު ޚުލާޞާ: މިއީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ރޯދައާއި އޭގެ ޙުކުމްތަކާއިމެދު ލިޔުއްވާފައިވާ ތަފްޞީލީ ފިޤްހު ފޮތެކެވެ. މިފޮތުގައި ފަރުޟު ރޯދައާއި ސުއްނަތް...
Topics: siyaam, roadha, Kitaabu AlSiyaam, dhivehi, Sheikh Mohamed iBrahim (Naifaru), haamim, haamim.com
Community Texts
texts

eye 216

favorite 1

comment 0

Dhivehi summary of fiqh of Zakaat al Fitr
Topics: galandhaaru, dhivehi
Community Texts
by Dhisalafiyyah
texts

eye 451

favorite 0

comment 0

ކީރިތި قرآنގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާތްކަން
Topics: Quran, Keerithi Quran, Surah
Community Texts
texts

eye 24

favorite 0

comment 0

Al Eegaal
Topic: Al Eegaal
Community Texts
by Dhivehi Bahuge Academy
texts

eye 255

favorite 0

comment 0

Basthoora 6
Topics: Basthoora 6, Basthoora, Dhivehi, Bas
Community Texts
by Abdurraheem
texts

eye 500

favorite 0

comment 0

muhammad bin Abdulwahhab  rahimahuhllahge islam kangelley kankama behey gothun lituhvafava risala s ab Sheikh abdul aziz aharifi kurahvaafava sharaha 
Topics: Foiy, islam, muhammad bin abdulwahhab, ageedha
Community Texts
texts

eye 87

favorite 1

comment 0

Tafsir Last Tenth Maldivian ދިވެހި
Topics: Tafsir, Last, Tenth, Maldivian, ދިވެހި, Dhivehi, Divehi
Community Texts
by دار فتية الكهف
texts

eye 408

favorite 0

comment 0

އިމާމް އަޙްމަދު ބްނު ޙަންބަލް (241ހ.) ލިޔުއްވާފައިވާ އުޞޫލުއް ސުންނަތް ފޮތުގެ ޝަރަޙަ ތަރްޖަމާކޮށް ތަޢްލީޤުދިނީ: މާޒިޢު ބްނު އަބީ ޢަބްދި ﷲ އަލް-އަޘަރީ ދާރުލް ފިތްޔާގެ ޢިލްމީ ލިޔުންތަކުގެ ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން  
Topics: YouthoftheCave, Imam Ahmad bin Hanbal
Community Texts
by vigani
texts

eye 474

favorite 0

comment 0

zavaaji hayaai baahjaveri kuraani kiihine? by vigani
Topic: vigani
Community Texts
texts

eye 138

favorite 0

comment 0

muslim anhenuge
Topic: hijjab
Community Data
by Arabi Bas Kiyavamaa
texts

eye 60

favorite 0

comment 0

Colors in Arabic Language - Arabi Bas Kiyavamaa
Topics: Colors, Arabic, Language, Dhivehi
Community Data
by Arabi Bas Kiyavamaa
texts

eye 49

favorite 0

comment 0

Soorahthakuge Nanthakuge Maana ސޫރަތްތަކުގެ ނަންތަކުގެ މާނަ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ ޢާންމު ޢަރަބި ނަންތަކާއި، އޭގެ ލަފުޒީ މާނަ
Topics: soorah, maana, quran, arabi, bas, dhivehi, haamiim
Community Data
by unknown
texts

eye 59

favorite 0

comment 0

commonly used dhivehi fonts
Topics: dhivehi, fonts
Community Data
by Arabi Bas Kiyavamaa
texts

eye 106

favorite 0

comment 0

Arabic Alphabet with Pictures (Set 1) - Arabi Bas Kiyavamaa
Topics: arabic, alphabet, pictures, dhivehi
📙 || އަލް އިމާމް އަބޫ މުޙައްމަދު އަލް ބަރްބަހާރީ (329ހ.) ލިޔުއްވާފައިވާ ޝަރްޙުއް ސުންނަތް ފޮތުގެ ތަރުޖަމާ ‏🖊️ || ތަރްޖަމާކުރީ: މާޒިޢު ބްނު އަބީ ޢަބްދި ﷲ އަލް-އަޘަރީ ‏ދާރު ފިތްޔަތިލް ކަހްފިގެ ޢިލްމީ ލިޔުންތަކުގެ ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން 🌐 ޗެނަލްއަށް ޖޮއިން ކުރެއްވުމަށް | @...
Topics: YouthoftheCave, Al-Imaam Abu Muhammad Al-Barbahari, Sharhuh Sunnaa
Community Data
by Arabi Bas Kiyavamaa
texts

eye 18

favorite 0

comment 0

Arabi Bahuge Muhimmukamaai Maaihkan - Arabi Bas Kiyavamaa
Topics: Arabi, Bahuge, Muhimmukamaai, Maaihkan
Community Data
texts

eye 38

favorite 0

comment 0

Hisaabu Adhadhuthah 0 - 10 akah
Topic: numbers
Community Texts
by Dhivehi Bahuge Academy
texts

eye 221

favorite 0

comment 0

Basthoora 5
Topics: Basthoora 5, Basthoora, Dhivehi, Bas
Community Texts
by (އައްޝައިޚު އާދަމް ނަސީމް (ބީއޭ ނަސީމް
texts

eye 173

favorite 0

comment 0

ސުނާމީއާ ގުޅިފައިވާ ފުންހިތާމަ ތަރުޖަމާކުރީ:  އައްޝައިޚު އާދަމް ނަސީމް - ބީއޭ ނަސީމް
Topics: ސުނާމީ, Sunaamee
Community Texts
by Abdurraheem
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

Aharemenge nabiyya akee aharemenge namoona eve
Topics: Nabiyya, rolemodel
Community Data
by Haamiim Ali
texts

eye 34

favorite 0

comment 0

Arabi Bahuge Muhimmukan
Topics: Arabi, Bahuge, Muhimmukan